Silvestica 2 Green Forest AB – ett nytt svenskt skogsbolag

Silvestica 2 Green Forest AB är ett helägt dotterbolag till en ny skogsfond som verkar i samma anda som det sedan tidigare väl etablerade skogsbolaget, Silvestica Green Forest AB.

Föregångaren, Silvestica Green Forest AB, grundades 2017 med målsättningen att inom fem år äga skogsmark i Sverige, Finland och de tre Baltiska länderna, till ett värde motsvarande cirka 500 miljoner euro. Det målet har nu uppfyllts och idag äger Silvestica Green Forest AB totalt cirka 120 000 hektar skogsmark i de fem aktuella länderna runt Östersjön, varav huvuddelen i Sverige och i Finland.

Intresset för skog och skogsindustri har varit fortsatt starkt under de senaste åren och förväntningarna framåt är fortsatt höga. Investeringstakten runt Östersjön i produktionsanläggningar inom träindustrin är hög och efterfrågan på skogsråvara förväntas stiga under de kommande åren. Tillsammans med skogens ökande betydelse som en del av den framtida bioekonomin ger det en fortsatt god grund för intressanta och hållbara investeringar i skogsmark.

För att möta intresset har SEB tillsammans med dess samarbetspartner, CRK Forest Management AB, etablerat en efterföljande fond med liknande uppdrag som Silvestica Green Forest AB: att förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre Baltiska länderna genom sitt helägda bolag Silvestica 2 Green Forest AB. Bolaget ska förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica 2 Green Forest AB inom fyra till sex år ska äga skogsmark till ett värde motsvarande cirka 500 miljoner euro.

Fonden vänder sig i första hand till större institutionella investerare och som ankarinvesterare återfinns Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt KLP (Kommunal Landspensjonskasse).
— De första skogsförvärven slutfördes före årsskiftet 2021/2022 och vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta verksamheten, säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

För mer information kontakta
Karl Danielsson, presstalesman Silvestica Green Forest. +46 70-648 23 03, karl.danielsson@crkforest.se

Rickard Lehmann, vd CRK Forest Management, rickard.lehmann@crkforest.se

Håkan Brodin, SEB Institutional Asset Management, hakan.brodin@seb.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde.