Silvestica 2 Hållbarhetspolicy

 

Hållbarhetspolicy 2022

Fastställs- och revideras av styrelsen för Silvestica 2 Green Forest AB (”Bolaget”). Denna policy gäller även för Bolagets dotterbolag.

Hållbarhet i Bolagets verksamhet

Verksamheten, inklusive för undvikande av missförstånd verksamheten i Bolagets dotterbolag, ska vid alla tillfällen bedrivas på ett hållbart sätt. Bolaget och dess verksamhet ska uppfylla de krav och riktlinjer, samt ha de rutiner på plats, som stipuleras av vid var tid gällande Hållbarhetspolicy för SEB (”Corporate Sustainability Policy for the SEB Group”), senast reviderad 2020-04-28, samt den branschpolicy för skogsbruk som SEB antagit (”Branschpolicy för Skogsbruk”), senast reviderad 2011-02-18.

Ambition och medel

I vår förvaltning eftersträvas att:

 • Uppnå en hög och uthållig ekonomisk avkastning åt investerarna.
 • Bevara den biologiska mångfalden i skogen.
 • Bedriva skogsbruk utan negativ miljöpåverkan på skogsmark, vattendrag och omgivande miljö samt med respekt för ursprungsfolks rättigheter och traditioner.

Detta uppnås genom att:

 • Certifiera skogsinnehaven genom anslutning till Skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC.
 • Förvalta alla skogsinnehaven, d v s även de skogsinnehav som ännu inte anslutits till Skogscertifierings-systemen FSC® och PEFC, enligt de nämnda systemens kriterier och riktlinjer.
 • Utveckla samarbetet med köpare av skogsprodukter för att optimera virkesintäkterna, baserade på FSC®- och/eller PEFC-certifierat skogsbruk.
 • Informera investerarna årligen om utvecklingen av hållbarhetsfrågorna inom skogsbruket, exempelvis miljöfrågor, sociala frågor och andra frågor som rör samhället.
 • Aktivt verka för kompetenshöjning av medarbetare och partners inom ekologi och miljöområdet.
 • Vid upphandling av skogsbrukstjänster kräva att dessa partners är anslutna till skogscertifieringssystem.
 • Vid upphandling och val av leverantörer och produkter prioritera miljövänliga alternativ.
 • Föra konstruktiva dialoger med naturvårdsorganisationer, myndigheter och människor som berörs av vår verksamhet.

Närmare innebörd av SEBs branschpolicy för skogsbruk och dess koppling till Bolaget

SEBs branschpolicy för skogsbruk är en grundläggande policy som tydliggör vilka krav och aspekter företag verksamma inom skogsbruk ska följa. Policyn anger inte hur skogsbolag ska arbeta med dessa frågor i detalj, utan det är upp till skogsbolagen, d v s i det här fallet Bolaget, att ta fram rutiner och riktlinjer inom bland annat:

 • Hur Bolaget arbetar för att säkerställa att man värnar om biologisk mångfald,
 • Hur Bolaget säkerställer att man respekterar urspungsbefolkningars rättigheter och seder,
 • Hur Bolaget säkerställer att man uppfyller hälso- och säkerhetskrav för arbetstagare, inkl. övriga rättigheter,
 • Hur Bolaget tillåter andra intressenter, såsom turister och övriga ur allmänheten att nyttja skogen på ett ansvarsfullt sätt,
 • Hur Bolaget förebygger eller minimerar negativ miljöpåverkan och andra negativa sociala effekter av verksamheten,
 • Hur Bolaget kan bedriva skogsbruk på ett effektivt sätt, och
 • Hur Bolaget aktivt övervakar och följer upp skötseln av Bolagets skogsbruksområden.

SEB anger tydligt att de punkter som listas i deras policy inte är uttömmande och att den kan komma att ändras över tiden.
För att uppfylla de krav som listas i SEBs policy ska Bolaget bland annat:

 • följa FN Global Compacts 10 riktlinjer,
 • certifiera skogsbruket och Bolagets skogsfastigheter enligt FSC® och/eller PEFC, samt
 • utveckla rutiner, och vid behov policys, för att säkerställa att man bedriver verksamheten i enlighet med de krav som framgår i SEBs skogsbrukspolicy.

I den mån de rutiner och dokumentation som behövs för att Bolaget ska kunna uppnå vad som krävs enligt ovan nämnda policys inte beskrivs närmare i denna policy, eller något annat dokument antaget av styrelsen, hänvisas till de krav och rutiner som följer av FSC®-ramverket.

Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att de riktlinjer som följer av FSC®-ramverket tydligt innebär att Bolagets verksamhet kommer att bedrivas i enlighet med de krav som följer av SEBs skogsbrukspolicy. För undvikande av missförstånd är det styrelsen i Bolaget som är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor och som har i uppdrag att säkerställa att verksamheten har de rutiner och styrdokument på plats, inklusive vad som följer av FSC® och/eller PEFC, för att verksamheten når upp till vad som följer av SEBs vid var tid gällande branschpolicy för skogsbruk och hållbarhetspolicy. Styrelsen har även det yttersta ansvaret att sprida kunskap om innehållet i denna policy i hela koncernen och med andra nödvändiga intressenter.

Närmare om FSC®

FSC® främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av skogar genom standards och detaljerade kriterier som beskriver hur verksamheten bedrivs så att den bland annat:

 • Skyddar ursprungsbefolkningars rättigheter
 • Tar tillvara arbetarrättigheter och gynnar lokalbefolkningens möjlighet till utkomst
 • Värnar naturen och miljön
 • Verkar för ett långsiktigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk

Styrelsen, eller någon styrelsen utser, har i uppdrag att informera och svara på frågor om FSC®.

Denna information finns som PDF-dokument här » Silvestica 2 Green Forest AB Hållbarhetspolicy 2023-12-19

Detta dokument är giltigt från det att det antagits av styrelsen.