Skog som tillgångsslag

 

Tillgångsslagets karakteristika

 • Intresset för alternativa investeringar har ökat under de senaste åren med skog som ett av tillgångsslagen
 • Skog erbjuder en diversifieringsmöjlighet och är därför en naturlig komponent i en bred långsiktig investeringsportfölj. Skogsinvesteringar, framförallt direkta, har en låg korrelation med aktiemarknaden och erbjuder lägre volatilitet än andra tillgångsslag.
 • Karakteristiskt för skog är stabila, säkra och uthålliga kassaflöden.
 • Kassaflödena genereras till största delen av skogsnettot som de senaste tio åren mer än väl följt inflationen.
  Under senare år har vindkraften kommit in på bred front främst i norra Sverige och Finland vilket genom markarrenden adderar till kassaflödet.
 • Avkastningen på skogsinvesteringar utgörs av två delar: direktavkastning (kassaflödeskomponent) och värdetillväxt.
 • Värdetillväxten styrs av utbud och efterfrågan, prisförändringar och förändringar i virkesförrådet och dess sammansättning.
Kategorisering av faktorer som påverkar investeringsviljan i skog
Investeringsfaktorer

Skogsinvesteringars avkastningsprofil och egenskaper:

 • Stabil direktavkastning
 • Värdetillväxt
Marknadsfaktorer

Timing och marknadsförutsättningar som gynnar ökad exponering mot alternativa investeringar:

 • Volatil börs
 • Obefintlig eller negativ avkastning på räntebärande placeringar

Variation mellan geografiska marknader

 • Priset på skogsfastigheter varierar beroende på skogstyper, geografiskt läge samt virkesvolym.
 • Inom Sverige varierar priserna med högst prissättning i södra Sverige som en effekt av ett begränsat utbud i kombination med stor efterfrågan på skogsfastigheter som inte enbart ses som placeringar utan ofta förvärvas av andra syften såsom boende och jakt. Priset på skogsfastigheter styrs därmed av såväl priset på skogsråvara som attraktiviteten på marken.
 • I Estland, Lettland och Litauen är skogsråvaran av samma kvalitet som i Norden men fastighetspriserna i dessa länder är väsentligt lägre.