SEB sektorpolicy

 

SEB Policys

SEBs verksamhet styrs av en uppsättning nationella och internationella riktlinjer.
SEB har också egna policys och instruktioner som vägleder sätten att arbeta.

Branschpolicys

Skogsbruk

Skogsindustrin spelar en central roll i ekonomin i stort, globalt såväl som regionalt.
SEB främjar ett hållbart skogsbruk, arbetar för att förebygga negativa miljö- och sociala effekter och stödjer goda styrelseformer bland dess kunder.

SEB Branschpolicy Skogsbruk (PDF)